حامیان حقوقی جشنواره عبارتند از:

 

- فرمانداری نیشابور

- شهرداری نیشابور

- انجمن ریاضی ایران

 

آدرس دبیرخانه جشنواره : نیشابور، انتهای بلوار ترقی، انتهای بلوار نظام الملک

 

تلفن : 05143305713          دورنگار : 05143305234          کدپستی:931977400          پست الکترونیک:Biomath@neyshabur.ac.ir         

اجرا و پشتیبانی وبسایت : vahid.dsj@gmail.com