اعضاء کمیته اجرایی همایش

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

محل خدمت

1

دکتر مژگان افخمی گلی

عضو کمیته اجرایی

دانشگاه نیشابور

2

دکتر احسان انجیدنی

عضو کمیته اجرایی

دانشگاه نیشابور

3

دکتر بهاره خطیب آستانه

عضو کمیته اجرایی

دانشگاه نیشابور

4

دکتر محمد حسین رحمانی دوست

عضو کمیته اجرایی

دانشگاه نیشابور

5

دکتر محمد شیرازیان

عضو کمیته اجرایی

دانشگاه نیشابور

6

دکتر سید محسن صالح

عضو کمیته اجرایی

دانشگاه نیشابور

7 دکتر سید مهدی صالحی عضو کمیته اجرایی دانشگاه نیشابور
8 دکتر داود عمارتی مقدم عضو کمیته اجرایی دانشگاه نیشابور

9

دکتر رضا محمدی

دبیر کمیته اجرایی

دانشگاه نیشابور

 

 

 

آدرس دبیرخانه جشنواره : نیشابور، انتهای بلوار ترقی، انتهای بلوار نظام الملک

 

تلفن : 05143305713          دورنگار : 05143305234          کدپستی:931977400          پست الکترونیک:Biomath@neyshabur.ac.ir         

اجرا و پشتیبانی وبسایت : vahid.dsj@gmail.com