ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

محل خدمت

مرتبه علمی

1

دکتر حبیب الله اسماعیلی

عضو کمیته علمی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

استاد

2

دکتر جواد جمالزاده

عضو کمیته علمی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 استادیار

 3

دکتر محمود حصارکی

عضو کمیته علمی

دانشگاه صنعتی شریف

استاد

4

دکتر حسین خیری

عضو کمیته علمی

دانشگاه تبریز

 استاد

5

دکتر امید ربیعی مطلق

عضو کمیته علمی

دانشگاه بیرجند

 دانشیار

6

دکتر محمد حسین رحمانی دوست

عضو کمیته علمی

دانشگاه نیشابور

 استادیار
 7

دکتر علیرضا سپاسیان

عضو کمیته علمی

دانشگاه فسا

 استادیار

8

دکتر محمد تقی شاکری

عضو کیمته علمی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 استاد
 9

دکتر موسی الرضا شمسیه زاهدی

عضو کمیته علمی

دانشگاه پیام نور

 استادیار

10

دکتر محمد شیرازیان

عضو کمیته علمی

دانشگاه نیشابور

 استادیار

11

دکتر سید محسن صالح

دبیر کمیته علمی

دانشگاه نیشابور

 استادیار
12 دکتر قاسم صادقی بجستانی عضو کمیته علمی دانشگاه امام رضا (ع) استادیار
 13 دکتر روزبه عابدینی نسب عضو کمیته علمی دانشگاه نیشابور استادیار

14

دکتر علیرضا فخارزاده جهرمی

عضو کمیته علمی

دانشگاه صنعتی شیراز

استاد

15 دکتر عباس فخاری قوچانی عضو کمیته علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران  استادیار

16

دکتر آتنا قاسم آبادی

عضو کمیته علمی

مرکز آموزش عالی اسفراین

 استادیار
 17 دکتر مهدیه قاسمی عضو کمیته علمی دانشگاه نیشابور استادیار

18

دکتر فاطمه هلن قانع استاد قاسمی

عضو کمیته علمی

دانشگاه فردوسی مشهد

استاد

19

دکتر محمد رضا محمودی

 عضو کمیته علمی

 دانشگاه فسا

 استادیار

20

دکتر محمد رضا مولایی

عضو کمیته علمی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

استاد

21

دکتر علی وحیدیان کامیاد

عضو کمیته علمی

دانشگاه فردوسی مشهد

 استاد

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس دبیرخانه جشنواره : نیشابور، انتهای بلوار ترقی، انتهای بلوار نظام الملک

 

تلفن : 05143305713          دورنگار : 05143305234          کدپستی:931977400          پست الکترونیک:Biomath@neyshabur.ac.ir         

اجرا و پشتیبانی وبسایت : vahid.dsj@gmail.com